Evidente privaatrechtelijke belemmering

Past een bouwplan c.q. aanvraag om een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) binnen het geldende planologische regime, dan prevaleert het publiekrecht en is er geen plaats voor privaatrechtelijke overwegingen. Echter wanneer het bevoegd gezag besluit…

Hoge Raad: ‘zaagtandtariefstelsel’ blijft mogelijk

Heffing van bouwleges op basis van het zogeheten ‘zaagtandtariefstelsel’ blijft mogelijk. Dit oordeelt de Hoge Raad in het arrest van 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1174), in tegenstelling tot het eerdere oordeel van de rechtbank en het…

Omgevingswet: paradigmawisseling & vertrouwen

Het omgevingsrecht is ‘verbrokkeld’ en verdeeld over diverse wetten. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. In dit licht moet de Omgevingswet worden bezien.

Geïntegreerde vergunningverlening

Wabo Het doel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), welke op 1 oktober 2010 in werking is getreden, is om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

De deskundige

Wat is een deskundige? Wie is deskundig? En wat zijn deskundigheden?