Evidente privaatrechtelijke belemmering

Past een bouwplan c.q. aanvraag om een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) binnen het geldende planologische regime, dan prevaleert het publiekrecht en is er geen plaats voor privaatrechtelijke overwegingen. Echter wanneer het bevoegd gezag besluit tot vergunningverlening middels een afwijking van het geldende planologische regime, dan kunnen privaatrechtelijke overwegingen om de hoek komen kijken. Binnen het ruimtelijk bestuursrecht moet het dan wel gaan om evidente privaatrechtelijke belangen.
Read More