Omgevingswet: paradigmawisseling & vertrouwen

Het omgevingsrecht is ‘verbrokkeld’ en verdeeld over diverse wetten. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. In dit licht moet de Omgevingswet worden bezien.

Geïntegreerde vergunningverlening

Wabo Het doel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), welke op 1 oktober 2010 in werking is getreden, is om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

De deskundige

Wat is een deskundige? Wie is deskundig? En wat zijn deskundigheden?

Verschoonbare termijnoverschrijding

Over het algemeen dient binnen zes weken bezwaar en of beroep te worden ingediend tegen een besluit. Wordt buiten die termijn een bezwaarschrift ingediend, dan is dat te laat en leidt dat tot de zgn….

Beslistermijnen afhankelijk van procedure

Beslistermijnen zijn afhankelijk van de besluit(vormings)procedure. In de primaire besluitvormingsfase kan worden onderscheiden tussen de reguliere en de uitgebreide voorbereidingsprocedure.