Informatieplicht

Het gaat in dit geding om een besluit tot afwijzing van een aanvraag om bijstand. Een aanvrager moet in het algemeen de feiten en omstandigheden aannemelijk maken die nopen tot inwilliging van die aanvraag. In…

BLOG

Kijk voor actuele publicaties en recente berichten op de BLOG.

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws.

Evidente privaatrechtelijke belemmering

Past een bouwplan c.q. aanvraag om een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) binnen het geldende planologische regime, dan prevaleert het publiekrecht en is er geen plaats voor privaatrechtelijke overwegingen. Echter wanneer het bevoegd gezag besluit…

Hoge Raad: ‘zaagtandtariefstelsel’ blijft mogelijk

Heffing van bouwleges op basis van het zogeheten ‘zaagtandtariefstelsel’ blijft mogelijk. Dit oordeelt de Hoge Raad in het arrest van 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1174), in tegenstelling tot het eerdere oordeel van de rechtbank en het…