Omgevingswet: paradigmawisseling & vertrouwen

Het omgevingsrecht is ‘verbrokkeld’ en verdeeld over diverse wetten. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. In dit licht moet de Omgevingswet worden bezien.

Geïntegreerde vergunningverlening

Wabo Het doel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), welke op 1 oktober 2010 in werking is getreden, is om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.